Super-Fix® Universele Afdichting Brandstofbestendig

Productbeschrijving

Super-Fix Universele Afdichting is een 1-component afdichtmiddel met een breed toepassingsgebied. Deze afdichting vervangt vaste afdichtingen en kan universeel worden toegepast.

Eigenschappen

Blijvend plastisch, sterke hechting, brandstofbestendig, temperatuurbestendigheid van -55 tot +270°C, kortstondig zelfs tot +300°C, snel operationeel, na 15 min belastbaar, bestand tegen de meeste vloeistoffen en gassen, voor diversen soorten afdichtingen inzetbaar, eenvoudige demontage, verhindert corrosie, onbeperkt houdbaar bij kamertemperatuur. Super-Fix Universele Afdichting is vrij van siliconen.

Toepassing

  1. De af te dichten oppervlaktes met Super-Fix Cleaner ontvetten en reinigen.
  2. Bij gladde oppervlaktes aan 1 zijde aanbrengen.
  3. Na 15 minuten volledig belastbaar
  4. Bij leidingen en grote speling aan beide zijden aanbrengen, 15 minuten laten uitdampen en daarna meteen monteren.
  5. Bestand tegen minerale en praktisch alle synthetische oliën, diesel, benzine, koelmiddel, zeewater, gas etc.
  6. De afgedichte delen kunnen snel en gemakkelijk gedemonteerd en gereinigd worden.

Dichten van motoren en carters in de auto- en motorindustrie, tractoren, elektrische industrie, turbine-installaties en kerncentrales, machinerieën, gereedschap, voedselindustrie, gas-, hydraulische en elektrische stations, pompen, mijnsector en vele andere. Super-Fix universele afdichting is siliconen-vrij.

Gevaar

Bevat:Ethylacetaat. H225 licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. P271 Alleen buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder eventuele contactlenzen indien dit mogelijk is. Blijf spoelen. P337+P313 bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P405 achter slot bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, (inter)nationale voorschriften. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheids/toepassingsblad op verzoek verkrijgbaar.

Technische data

Kleur: Rood
Dichtheid (25°C): 1,10 g/cm³
Materiaal: 60,0 – 70,0% polyurethaan
Oplosmiddel: 30,0 – 40,0% (aceton/acetaatmengsel/ethylacetaat)
Thermische weerstand vanaf: -55°C
Thermische weerstand tot: +270°C (tot 300°C gedurende korte tijd)
Max. capaciteit voor vullen van scheuren: Ongeveer 0,20mm
Staat van voorziening: Gesmolten
Roestweerstand: Belet atmosferische corrosie
Houdbaarheid: Onbeperkt bij kamertemperatuur

Deze waarden zijn gemiddelden en dienen slechts ter informatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Verpakkingen
Artikelnummer 1610003 80 ml